برنامه هفتگی هواداران ما

امیر قره بیگلو

امیر حسن حاجی ابراهیمی

فیروز ایازی

سید احسان فروتن

علی آذری