برنامه هفتگی هواداران ما

خانم پارسایی

محمد حسین وحید

حمید طباخیان

محسن کیمیایی

امیر قره بیگلو