برنامه هفتگی هواداران ما

حسین شاهرخ وند

علی جوادزاده

محمد جلالیان

بهنام شمس

هاشم شریف زاده