برنامه هفتگی هواداران ما

علیرضا مینویی

بهنام شمس

فیروز ایازی

خانم امامی زاده

غلامرضا احسان پور